Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Win een gratis digitale airride set’’.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie op de website van Streetcustoms.nl. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden voor de winactie.

 

Definities

Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de winactie.

Prijs: De te winnen prijs zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden.

Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.

Internetsite: streetcustoms.nl

 

Periode winactie

De winactie loopt van 8 maart 17.00 uur tot en met 29 augustus 2019 23.59 uur.

 

De Prijs

Door aankoop van een airfreshner van Streetcustoms doe je automatisch mee aan de winactie. Je maakt kans op een gratis digitale airride set inclusief montage voor jouw auto ter waarde van € 4500,-. Deze wordt na afloop van de looptijd weggegeven. Er zijn in totaal 1000 airfreshners beschikbaar.

 

De Prijswinnaar

De winnaar wordt op een willekeurige en onpartijdige wijze op 30 augustus 2019 bekendgemaakt via een live-opname op social media. Deze winnaar wordt getrokken uit de tot dan toe verkochte airfreshners. De prijs kan niet worden doorgegeven aan iemand anders. De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar dient uiterlijk binnen een week na het bekend maken van de winnaar te reageren, anders wordt er door Streetcustoms een nieuwe winnaar gekozen.

 

Persoonsgegevens

Streetcustoms respecteert de privacy van de personen die aan de winactie meedoen. Streetcustoms zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. De gegevens die noodzakelijk zijn om mee te doen aan de winactie zullen uitsluitend voor deze winactie worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.

 

Voorwaarden

Deelname staat open voor natuurlijke personen, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Iedere deelnemer kan zo vaak mogelijk deelnemen aan de winactie als hij/zij wil. Per deelnemer kan er echter slechts één prijs gewonnen worden. De deelnemer van de winactie is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de winactie. De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledigheid invult.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Streetcustoms gerechtigd een andere winnaar te trekken. De prijs zal niet worden weggegeven wanneer er minder dan 300 airfreshners worden verkocht.

 

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch deel te nemen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Streetcustoms.
Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan Streetcustoms niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 

Kenmerken van het internet 

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. Streetcustoms verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht. 
Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Streetcustoms aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door Streetcustoms en/of gebruikers via e- mail verzonden informatie. 


 

Aansprakelijkheid

Streetcustoms kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze winactie voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door Streetcustoms uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan Streetcustoms verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.
Streetcustoms kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Streetcustoms is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Streetcustoms kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. Streetcustoms is niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.
Streetcustoms is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden van de winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

Wijzigingen 


Streetcustoms is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen, zonder dat Streetcustoms  daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite. 


Slotbepalingen


Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Streetcustoms. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden van de winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden van de winactie aan.

 

Contact


Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de winactie, de internetsite, het deelnemen en/of de prijzen, neem dan contact op via giveaway@streetcustoms.nl

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein